076831 620Podsumowując rok funkcjonowania Programu Rodzina 500+ można zaobserwować duże zainteresowanie Mieszkańców Tarnowa nową formą wsparcia rodziny bowiem o świadczenie wychowawcze ubiegało się 7341 osoby. Większość wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostało złożonych w sposób tradycyjny ( 5294 wniosków), tylko 28% wniosków zostało złożonych drogą elektroniczną w szczególności za pośrednictwem systemu banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

W Gminie Miasta Tarnowa wydano 7206 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego w tym 6635 decyzji przyznających prawo do świadczenia 500+. Wypłacono 107 239 świadczeń na łączną kwotę 53 458 491 zł.

W tym 599 świadczeń w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przekazano 251 spraw w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego i do tej pory otrzymano 82 odpowiedzi.

Obecnie świadczenie rodzinne pobiera 6152 rodziny w tym:

  • na jedno dziecko 3866 rodzin
  • na dwoje dzieci 1740 rodzin
  • na troje dzieci 421 rodzin
  • na czworo dzieci 103 rodzin
  • na pięcioro dzieci 19 rodzin
  • na sześcioro i więcej dzieci 3 rodziny