Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

img infoTERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ ORAZ NOWE ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ NA NOWY OKRES 2018/2019 :

 • drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r. za pomocą:
 • osobiście drogą tradycyjną w formie papierowej od 1 sierpnia 2018 r. w następujących punktach przyjęć:

ul. Goldhammera 3, sala nr 8:

Sierpień - wrzesień

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

Hala Sportowa TOSiR, ul. Krupnicza 8a, parter

Sierpień:

Poniedziałek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

ul. Graniczna 8A, I piętro, pok. nr 1

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

ul. Nowa 4, parter, sala nr 1

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LISTOPADA 2018 ROKU DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 31 grudnia,
 • w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących zasiłków następuje do 28 lutego następnego roku (na wniosek złożony w grudniu, świadczenia będą przyznane od miesiąca grudnia).


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
 • w okresie od 1 września do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących od listopada świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących od grudnia świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 28 lutego następnego roku.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

 • w okresie do  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 października,
 • w okresie od 1 września do  30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 listopada,
 • w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia,
 • od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących od listopada świadczeń następuje do 31 stycznia następnego roku,
 • od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + oraz wypłata przysługujących od grudnia świadczeń następuje do 28 lutego następnego roku.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ W 2018 ROKU.

Wniosek o świadczenie DOBRY START 300+ wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie DOBRY START 300+ złoży wniosek:

 • w okresie do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia DOBRY STRAT 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do 30 września,
 • w okresie od 1 września do 30 listopada ustalenie prawa do świadczenia DOBRY STRAT 300+ oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy - rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoba usamodzielniana wniosek o świadczenie DOBRY START 300+ składa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział ds. Pieczy Zastępczej przy ul. J. Goslara 5 w godzinach:

Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących

Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

Powyższe terminy dotyczą prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Urząd wezwie Wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Wezwanie wydłuży termin rozpatrzenia sprawy.