banner_koronawirus KORONAWIRUS_SENIORZY baner_piecza

Świadczenia

Klauzula informacyjna o przewarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 9.

W przypadku pytań dotyczących podstawy, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie  art. 35 a  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2015, poz. 926) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) w celu:

 • Dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • Dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • Dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • Dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • Dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,
 • Dofinansowania tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest tutejszy Ośrodek.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Aby skorzystać z uprawnień wskazanych wyżej może Pani/Pan skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie  listownie (33-100 Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 9) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Informujemy ponadto, że jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia i obowiązujące w tym zakresie przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).


Rehabilitacja społeczna ukierunkowana jest na umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenia w życiu społecznym. Realizowana jest głównie poprzez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, oraz wypracowanie umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych. Jako podstawowe formy aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej i zawodowej, należy wskazać uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych i w warsztatach terapii zajęciowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie udziela pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Realizowane formy pomocy to:
(klikając w wybraną formę pomocy można uzyskać szczegółowe informacje)

  1. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  4. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  6. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  7. Tłumacz języka migowego lub tłumacz - przewodnik ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

  

oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)