img zastepczy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych.


Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek
  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego)
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodów
 • posiadają predyspozycje i odpowiednia motywacje do pełnienia pieczy zastępczej
 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
 • przebywają na terytorium RP.

 Osoby, które chciałyby pełnić funkcję rodziny zastępczej oraz spełniają w/w warunki – mogą zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Goslara 5, pok. 18 lub 37, tel. 14 688 20 50, 14 688 20 57.

Zapraszamy wszystkie osoby, które mają otwarte serca i dostrzegają potrzeby dzieci pozbawionych rodzicielskiej troski oraz którym bliskie jest dobro każdego dziecka do zostania rodzicem zastępczym.