Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie - www.mops.tarnow.pl


W czasie epidemii koronawirusa osoby doświadczające przemocy domowej mogą nadal liczyć na pomoc

img infoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje, że pomimo trwającej epidemii wirusa SARS-CoV-2, na bieżąco podejmuje działania mające na celu pomoc i wsparcie osobom uwikłanym w przemoc. W sytuacjach zagrożenia ze strony osób najbliższych prosimy o kontakt z Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie (tel: 14 688 20 77, 14 688 20 78).

Zachęcamy również do zapoznania się z załączonymi informacjami dotyczącymi postępowania w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie.

Osobisty plan awaryjny - informator

Osobisty plan awaryjny - poradnik

Informacja

info

Informacja

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie przypomina, że wszelkie wpłaty należy dokonywać na następujące numery kont bankowych:


Bank Handlowy w Warszawie / oddział Rzeszów

 1. rachunek dochodów MOPS (należności wynikające z decyzji administracyjnych):       
  96 1030 1250 0000 0000 8800 2067
 2. rachunek należności z funduszu alimentacyjnego:
  74 1030 1250 0000 0000 8800 2075

Koronawirus kwarantanna

info

Komunikat

kwarantanna

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 osoby i rodziny mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie Tarnowa, w szczególności osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, nie będące w stanie radzić sobie same, zagrożone kryzysem lub przeżywające różnego rodzaju sytuacje trudne lub kryzysowe, w tym dotknięte kwarantanną nie mogą być pozostawione same sobie.

APELUJEMY

do wszystkich mieszkańców miasta

 NIE BĄDŹMY OBOJETNI

 Jeżeli masz informację, o osobach z najbliższego otoczenia, poddanych kwarantannie i potrzebujących pomocy przekaż ją do odpowiednich instytucji: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Służb Sanitarnych itp.

 PAMIĘTAJ

 Jesteś osobą potrzebującą wsparcia w związku z przebywaniem

na przymusowej kwarantannie

 Możesz za pomocą środków komunikacji zdalnej (telefon, Internet):

 • kontaktować się z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 14 688 20 20, uzyskasz informację o sposobach realizowania świadczeń w tym wymaganych dokumentach, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw elektronicznie oraz realizowanych usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych.;
 • skorzystać ze zdalnej pomocy psychologicznej realizowanej przez psychologów zatrudnionych w MOPS oraz psychologów zatrudnionych w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy i w ramach telefonu zaufania ARKA;
 • zadzwonić pod całodobowy numer telefonu dla seniorów - 14 688 00 43, pod którym osoby zainteresowane uzyskają informację o zalecanych sposobach zachowania w zaistniałej sytuacji oraz możliwych formach pomocy;
 • zapoznać się z aktualizowanymi na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka publikowanymi lub zamieszczanymi w formie linków informacjami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazywanych przez Instytucje zwierzchnie.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 osoby i rodziny mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie Tarnowa, w szczególności osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, nie będące w stanie radzić sobie same, zagrożone kryzysem lub przeżywające różnego rodzaju sytuacje trudne lub kryzysowe, w tym dotknięte kwarantanną nie mogą być pozostawione same sobie.

 

APELUJEMY

do wszystkich mieszkańców miasta

 

NIE BĄDŹMY OBOJETNI

 

Jeżeli masz informację, o osobach z najbliższego otoczenia, poddanych kwarantannie
i potrzebujących pomocy przekaż ją do odpowiednich instytucji: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Służb Sanitarnych itp.

 

PAMIĘTAJ

 

Jesteś osobą potrzebującą wsparcia w związku z przebywaniem

na przymusowej kwarantannie

 

Możesz za pomocą środków komunikacji zdalnej (telefon, Internet):

kontaktować się z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 14 688 20 20, uzyskasz informację o sposobach realizowania świadczeń w tym wymaganych dokumentach, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw elektronicznie oraz realizowanych usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych.;

skorzystać ze zdalnej pomocy psychologicznej realizowanej przez psychologów zatrudnionych w MOPS oraz psychologów zatrudnionych w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy i w ramach telefonu zaufania ARKA;

zadzwonić pod całodobowy numer telefonu dla seniorów - 14 688 00 43, pod którym osoby zainteresowane uzyskają informację o zalecanych sposobach zachowania
w zaistniałej sytuacji oraz możliwych formach pomocy;

zapoznać się z aktualizowanymi na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka publikowanymi lub zamieszczanymi w formie linków informacjami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazywanych przez Instytucje zwierzchnie.

Informacja

info

Informacja

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Tarnowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie prosi wszystkich świadczeniobiorców, którzy dotychczas odbierali świadczenia w kasie tut. Ośrodka o podawanie nr kont bankowych na które MOPS będzie mógł przelewać środki. Taka forma wypłaty świadczeń pozwoli na ich szybką realizację przy jednoczesnym zachowaniu środków ostrożności. Numer konta można podać pisząc odręczną prośbę o zmianę wypłaty świadczenia lub posługując się drukiem załączonym do poniższej informacji a następnie dostarczyć do skrzynki pocztowej mieszczącej się w budynku MOPS przy al. M. B. Bożej Fatimskiej 9 lub ul. Granicznej 8A.

Oświadczenie dotyczące sposobu płatności

 Oświadczenie dotyczące sposobu płatności

Informacja

info

Informacja

INFORMACJA O OBSŁUDZE INTERESANTÓW

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie wprowadza ograniczenia w wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Obsługa interesantów będzie się odbywać w następujących budynkach Ośrodka:

- al. Matki Bożej Fatimskiej 9,
- ul. J. Goslara 5,
- ul. Gumniska 25,
- ul. Graniczna 8a,
- ul. Chemiczna 10 a,
- ul. E. Goldhammera 3

wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu – w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem zdania następnego.

Wpłaty w Kasie Ośrodka (Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 9) mogą być dokonywane przez interesantów Ośrodka w godzinach otwarcia Kasy bez konieczności uprzedniego ustalenia wizyty. Zaleca się dokonywanie wpłat należnych Gminie Miasta Tarnowa, o których mowa w zdaniu poprzednim na rachunki bankowe wskazane w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka w zakładkach: „Dane teleadresowe - numery kont bankowych”.

Do odwołania dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu w budynkach, o których mowa powyżej nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przepisu tego nie stosuje się do:

 1. dziecka do ukończenia 13. roku życia,
 2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
 4. osoby wymagającej pomocy tłumacza,
 5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Wypłaty w Kasie Ośrodka będą realizowane wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Ośrodka pod nr 14 688 20 29. Wypłaty w Kasie będą realizowane zgodnie z harmonogramem wypłat.

INFORMACJA O SPOSOBIE KIEROWANIA KORESPONDENCJI DO OŚRODKA

Wszelka korespondencja kierowana do Ośrodka winna być wnoszona:

 1. osobiście - poprzez złożenie korespondencji – w godzinach pracy Ośrodka, do skrzynki podawczej zlokalizowanej w budynku Ośrodka przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9 lub ul. Granicznej 8a (w przypadku złożenia korespondencji do skrzynki podawczej nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia odbioru pisma),
 2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 4. poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie, a jeżeli obowiązujące przepisy prawa np. do zachowania terminu czy innej czynności wymagają nadania pisma w placówce operatora wyznaczonego – w tej placówce.
Pisma (wnioski) mogą być również składane w formie elektronicznej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach – w przypadku gdy określają one możliwość i ten sposób wnoszenia pism.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego. Szczegółowy wykaz numerów do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie mogą Państwo znaleźć w zakładce "Kontakt".

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZEPROWADZANIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO I JEGO AKTUALIZACJI ORAZ USTALANIU PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ilekroć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji, w szczególności z osobą lub rodziną, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej zamiast przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji może nastąpić na podstawie:

 1. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a w przypadku osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu - przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się oraz
 2. dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub
 3. informacji udostępnionych przez inne podmioty, o których mowa w art. 105 ustawy o pomocy społecznej.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przyznawanie lub aktualizacja prawa do świadczeń opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w szczególności osobie, która została poddana kwarantannie w związku z podejrzeniem o zakażenie lub o chorobę zakaźną, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sprawowania opieki może nastąpić w szczególności na podstawie:

 1. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz
 2. dokumentów lub oświadczeń, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby ubiegającej się o świadczenie lub je otrzymującej lub od członków jej rodziny.

W związku z powyższym istotne jest, by składane pisma zawierały telefon kontaktowy.

Aktualne godziny pracy Ośrodka - od poniedziałku do piątku - od godziny 7.30 do 15.30.

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz rodzaju i form tych ograniczeń.

Spis teleadresowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

Rejony pracy MOPS Tarnów

Komunikat - AKTUALIZACJA 22.04.2020

info

Komunikat - AKTUALIZACJA 22.04.2020

Informacje o ograniczeniach w działalności innych miejskich jednostek można znaleźć w załączniku poniżej.

Ograniczenia w działalności miejskich jednostek

Aktualne możliwości złożenia wniosków 500+ i świadczeń rodzinnych

info

Aktualne możliwości złożenia wniosków o 500+ i świadczenia rodzinne

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ najprościej przesłać w formie elektronicznej przez bankowość elektroniczną lub za pomocą:

 • portalu informacyjno – usługowego z obszaru zabezpieczenia społecznego Emp@tia,
 • systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • platformę usług administracji publicznej ePUAP na adres /mopstar/skrytka

Wniosek można również przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów.

Wypełnione druki zapakowane w kopertę można również wrzucić do skrzynki w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9 – na parterze, boczne wejście oraz w budynku przy ul. Granicznej 8A.

Wniosek wraz z dokumentami o przyznanie: zasiłku rodzinnego z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowego świadczenia „Za życiem” można złożyć w formie elektronicznej przez:

 • portalu informacyjno – usługowego z obszaru zabezpieczenia społecznego Emp@tia,
 • systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • platformę usług administracji publicznej ePUAP na adres /mopstar/skrytka

Wniosek można również przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów.

Wypełnione druki zapakowane w kopertę można również wrzucić do skrzynki w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9 – na parterze, boczne wejście oraz w budynku przy ul. Granicznej 8A.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub dodatku energetycznego wraz z dokumentami można złożyć w formie elektronicznej przez:

 • platformę usług administracji publicznej ePUAP na adres /mopstar/skrytka

Wniosek można również przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów.

Wypełnione druki zapakowane w kopertę można również wrzucić do skrzynki w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9 – na parterze, boczne wejście oraz w budynku przy ul. Granicznej 8A .

Wszystkie druki wniosków są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka w zakładce Procedury – sposób załatwiania spraw


Zdalna pomoc psychologiczna

telefon

Zdalna pomoc psychologiczna

W związku z zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w  trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w sprawach wymagających podjęcia rozmowy z osobami, które będą objęte kwarantanną domową uruchomione zostały telefony przy których dyżurować będą psychologowie.

Z naszej pomocy mogą również skorzystać osoby i rodziny mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie Tarnowa, zagrożone kryzysem lub przeżywające różnego rodzaju sytuacje trudne lub kryzysowe.

Poradnictwo psychologiczne realizowane jest w naszym Ośrodku przez dwóch psychologów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, pod numerem telefonu 795 354 216 oraz w środy i czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 11.30 pod numerem telefonu 14 688 20 54.

Pomocy psychologicznej mieszkańcom miasta Tarnowa udziela również:

 • Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy 24 h na dobę pod numerami telefonu: 14 655 36 36 lub 14 655 66 59,
 • ARKA - telefon zaufania: 19-487 lub 14 627 – 40 -44 od poniedziałku do soboty w godzinach 16 do 20.

WAŻNY KOMUNIKAT

info

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie uprzejmie informuje, że odwołane zostają organizowane przez MOPS wszystkie:

 • spotkania rodziców biologicznych z dziećmi,
 • szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych,
 • szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych,
 • wolontariat oraz

wszystkie praktyki realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Informacja o wznowieniu spotkań zostanie zamieszczona na stronie internetowej MOPS, po ustaniu zagrożeń wynikających z obecnej sytuacji.
Copyright © 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie