banner piecza

Dodatek mieszkaniowy

  INFORMACJA 

Informacja dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. Od 1.03.2014r najniższa emerytura wynosi - 844,45 zł.

Dochód brutto nie może przekroczyć w gospodarstwie:

 • jednoosobowym 1477,78 zł
 • wieloosobowym 1055,56 zł

 


Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21.06.2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr poz. 734 - tekst jednolity),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.

Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki:

1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (osoby bez tytułu prawnego mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, jeżeli oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego),

2. w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1477,78 zł) lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1055,56 zł) , obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Informacja o aktualnej kwocie najniższej emerytury znajduje się na tablicach ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w publikatorach i informacjach ZUS.

3. maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego:

                       dla 1 osoby do 45,50 m2
                       dla 2 osób  do 52,00 m2
                       dla 3 osób  do 58,50 m2
                       dla 4 osób do 71,50 m2
                       dla 5 osób do 84,50 m2
                       dla 6 osób do 91,00 m2
                       dla 7 osób do 97,50 m2
                       dla 8 osób do 104,00 m2
                       dla 9 osób do 110,50 m2
                       dla 10 osób do 117,00 m2

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.


Wymagane dokumenty :

  1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  2. deklaracja o dochodach za okres trzech miesięcy,
  3. zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach w trzech ostatnich miesiącach wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. zaświadczenie z pracy, odcinki wypłat renty, emerytury lub zaświadczenie ZUS itp.),
  4. aneks określający aktualną wysokość czynszu,
  5. książeczka opłat czynszowych,
  6. ostatni opłacony rachunek za energię elektryczną (w przypadku braku w lokalu centralnie ciepłej wody, centralnego ogrzewania lub gazu).

Opłaty skarbowe :

Brak opłat.

Opłaty administracyjne :

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Postępowanie w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego.

Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku a w sprawach skomplikowanych do 60 dni.


Miejsce złożenia dokumentów :

Wymagane dokumenty składa się w  Filiach Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie:

Mieszkańcy Rejonu I i Rejonu III składają wnioski  w budynku Urzędu Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3 (parter) pokój nr 12.

Mieszkańcy Rejonu II, Rejonu IV i Rejonu V składają wnioski w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Granicznej 8 A pokój nr 1.

w terminach:

Poniedziałek w godz. 14.00 – 18.00
Wtorek w godz. 12.00 – 15.00
Środa w godz. 8.00 – 11.00
Czwartek od godz. 12.00 – 15.00
Piątek od godz. 8.00 – 11.00

Tel. 14 688-25-25, 14 688-20-22, 14 688-20-60

UWAGA - w wyjątkowych przypadkach / choroba lub niepełnosprawność ruchowa uniemożliwiająca stawienie się strony osobiście / wniosek może być przyjęty w miejscu zamieszkania zainteresowanego po wcześniejszym zgłoszeniu.


Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Druki do pobrania:
(w celu zapisania wybranego druku należy kliknąć na nazwę prawym klawiszem myszy i wybrać z menu "Zapisz element docelowy jako")

  1. Deklaracja o dochodach do dodatku mieszkaniowego ico doc
  2. Wniosek o dodatek mieszkaniowy ico doc
  3. Zaświadczenie o dochodach ico doc