Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie jest realizatorem polityki społecznej ukierunkowanej na tworzenie warunków do budowania zintegrowanego i efektywnego systemu zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych. Jednym z elementów tego systemu jest stałe zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, z którego mogą korzystać osoby oraz całe rodziny wymagające takiego wsparcia. Realizacja poradnictwa specjalistycznego wynika przede wszystkim z zapisu w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 46:

    1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
    2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
    3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
    4. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

 

Rodzaje i formy poradnictwa specjalistycznego świadczone przez MOPS w Tarnowie.

Poradnictwo prawne oznacza przekazanie klientowi informacji o powszechnie obowiązującym w Polsce prawie oraz o praktyce jego stosowania, w szczególności poprzez: podanie i omówienie odpowiednich przepisów, przekazanie wzorów pism prawnych, sporządzenie projektu pisma procesowego. Poradnictwo prawne polega na wyszukiwaniu w zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu, przedstawieniu ich klientowi wraz z ich konsekwencjami, wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz –w razie potrzeby –sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania. Obejmuje ono m.in. pomoc w sporządzaniu projektów pism procesowych w zakresie: prawa rodzinnego (rozwody, separacje, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalanie opiekunów prawnych, rodzin zastępczych, in.), prawa karnego (wszczęcie postępowania karnego i jego przebiegu), prawa administracyjnego w odniesieniu do prawa lokalowego dla rodzin.

Poradnictwo prawne świadczy w MOPS dwóch Radców Prawnych w piątki w budynkach przy al. M. Bożej Fatimskiej 9, piętro III pok. nr 26, oraz w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w budynku przy ul. Granicznej 8 A w pok. nr 15. Do Radcy prawnego na pierwsze spotkanie umawia pracownik socjalny, który pracuje na terenie zamieszkania klienta wymagającego pomocy prawnej.

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej. Może ono odbywać się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania poprzez diagnozę problemu (zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi), określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem oraz poszukiwanie nowych sposobów przezwyciężenia trudności, wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji. Ponadto, poradnictwo psychologiczne to także działania o charakterze profilaktycznym, zapobiegającym potencjalnym zagrożeniom w funkcjonowaniu osoby/grupy osób.

Poradnictw psychologiczne realizowane jest w naszym Ośrodku przez trzech psychologów w siedzibie przy ul. Granicznej 8 A, pok. 8 w poniedziałki, środy i czwartki oraz w budynku przy ul. Goslara 5 w poniedziałki, wtorki i środy w pok. nr, 16 i 17. Na pierwsze spotkanie do psychologa umawia pracownik socjalny, który pracuje na terenie zamieszkania klienta wymagającego pomocy prawnej.

Poradnictwo rodzinne/pedagogiczne świadczone jest w MOPS poprzez wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny. Zakres poradnictwa rodzinnego/pedagogicznego jest bardzo szeroki i obejmuje różne formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka . W ujęciu najogólniejszym pomoc ta koncentruje się wokół złożonej problematyki wychowawczej, głównie dotyczy napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic –dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci (wagary, ucieczki, używki, itp.), problemów rodzinnej opieki zastępczej. Istotą poradnictwa pedagogiczno-rodzinnego jest m.in. dążenie do skorygowania postępowania wychowawczego rodziców poprzez podjęcie próby zmian w nawykach, zwyczajach, metodach wpływu na dziecko, relacjach między członkami rodziny, itp., w tym poprzez prowadzenie warsztatów.

Poradnictwo rodzinne/pedagogiczne w tym prowadzenie terapii uzależnień świadczone jest w budynku przy ul. Granicznej 8 A od poniedziałku do piątku przez pedagoga, certyfikowanego terapeutę uzależnień. Na pierwsze spotkanie do pedagoga umawia pracownik socjalny, który pracuje na terenie zamieszkania klienta wymagającego pomocy prawnej.

Interwencja kryzysowa jest zespołem działań zmierzających do szybkiego opanowania kryzysu, którego osoba nie jest w stanie zażegnać przy pomocy własnych środków i możliwości. Działania te obejmują pomoc emocjonalną, medyczną, bytową i mogą wiązać się z koniecznością udzielenia schronienia lub – w przypadku dzieci - niezwłocznego zapewnienia opieki. Mają służyć przywróceniu względnego stanu równowagi. Interwencja kryzysowa poprzedza dalsze działania o charakterze poradniczym lub terapeutycznym, których celem jest pomoc w rozwiązaniu problemów będących podłożem zaistniałego kryzysu. Cechą charakterystyczną interwencji jest jej reaktywność – jest podejmowana najczęściej, gdy pojawia się nagła potrzeba działania. Interwencja jest ze swej natury incydentalna i dynamiczna – wiąże się z dużą szybkością i intensywnością działania. W naszym ośrodku działania te inicjuje pracownik socjalny obejmujący swoim działaniem teren, na którym konieczne jest podjęcie interwencji kryzysowej.

Brak wymaganych dokumentów.