Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie - www.mops.tarnow.pl


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie, 33 – 100 Tarnów al. Matki Bożej Fatimskiej 9.

W przypadku pytań dotyczących podstawy, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyrażonej zgody, lub w związku z wykonaniem umowy.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie (art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia);
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 pkt d rozporządzenia);
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia);
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowie (art. 6 ust. 1 pkt e rozporządzenia);
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie lub przez stronę trzecią, w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa¬nymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej, w tym utrzymania infrastruk¬tury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp. (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia);
 • w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest tutejszy Ośrodek.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Aby skorzystać z uprawnień wskazanych wyżej może Pani/Pan skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie listownie (33 – 100 Tarnów al. Matki Bożej Fatimskiej 9) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Informujemy ponadto, że jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Copyright © 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie