Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie - www.mops.tarnow.pl


Program „Dobry Start” dla dzieci w pieczy zastępczej

img infoProgram „Dobry start” jest skierowany do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych:

  • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia,
  • w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia,
  • osobom uczącym się będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20 roku życia, bądź legitymującymi się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku osób, które opuściły pieczę zastępczą składa osoba usamodzielniana.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Program nie obejmuje także studentów.

Ważne!

Wnioski można składać WYŁĄCZNIE W WERSJI PAPIEROWEJ OD 1 SIERPNIA 2020 roku do 30 listopada 2020 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, przy ul. Goslara 5.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu ds. Pieczy Zastępczej, pod numerami telefonów: 14 688 20 53, 14 688 20 56, 14 688 20 59, 14 688 20 88 lub 14 688 20 55


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry StartCopyright © 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie