Informacja

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE DOBRY START Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 MOŻNA SKŁADAĆ ONLINE JUŻ OD 1 LIPCA 2020 R. ZA POŚREDNICTWEM:

  • systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Banki, które umożliwiają składanie wniosku przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (z wyłączeniem systemu moj.bnpparibas.pl), Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank Ochrony Środowiska SA.
  • internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny):


Osobiście drogą tradycyjną w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Goldhammera 3, sala nr 8 parter: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
  • przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33-100 Tarnów.
  • wypełniony, podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów zapakowany w kopertę lub koszulkę można wrzucić do skrzynki podawczej w budynku przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9 – na parterze, boczne wejście oraz w budynku przy ul. Granicznej 8A oraz Goldhammera 3 sala nr 8 parter - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 -15.30


Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu
gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.


Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.