Artykuł pochodzi ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie
www.mops.tarnow.pl

INFORMACJA O OBSŁUDZE INTERESANTÓW

 

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie wprowadza ograniczenia w wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

 

Obsługa interesantów będzie się odbywać w następujących budynkach Ośrodka:

- al. Matki Bożej Fatimskiej 9,
- ul. J. Goslara 5,
- ul. Gumniska 25,
- ul. Graniczna 8a,
- ul. E. Goldhammera 3

wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu – w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem zdania następnego.

 

Wpłaty w Kasie Ośrodka (Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 9) mogą być dokonywane przez interesantów Ośrodka w godzinach otwarcia Kasy bez konieczności uprzedniego ustalenia wizyty. Zaleca się dokonywanie wpłat należnych Gminie Miasta Tarnowa, o których mowa w zdaniu poprzednim na rachunki bankowe wskazane w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka w zakładkach: „Dane teleadresowe - numery kont bankowych”.

 

Wypłaty w Kasie Ośrodka będą realizowane wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Ośrodka pod nr 14 688 20 29. Wypłaty w Kasie będą realizowane zgodnie z harmonogramem wypłat.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE KIEROWANIA KORESPONDENCJI DO OŚRODKA

 

Wszelka korespondencja kierowana do Ośrodka winna być wnoszona:

  1. osobiście - poprzez złożenie korespondencji – w godzinach pracy Ośrodka, do skrzynki podawczej zlokalizowanej w budynku Ośrodka przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9 lub ul. Granicznej 8a (w przypadku złożenia korespondencji do skrzynki podawczej nie ma możliwości otrzymania potwierdzenia odbioru pisma),
  2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  4. poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie, a jeżeli obowiązujące przepisy prawa np. do zachowania terminu czy innej czynności wymagają nadania pisma w placówce operatora wyznaczonego – w tej placówce.
Pisma (wnioski) mogą być również składane w formie elektronicznej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach – w przypadku gdy określają one możliwość i ten sposób wnoszenia pism.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego. Szczegółowy wykaz numerów do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie mogą Państwo znaleźć w zakładce "Kontakt".

 

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZEPROWADZANIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO I JEGO AKTUALIZACJI ORAZ USTALANIU PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH

 

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ilekroć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji, w szczególności z osobą lub rodziną, które zostały poddane kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej zamiast przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji może nastąpić na podstawie:

  1. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a w przypadku osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu - przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się oraz
  2. dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub
  3. informacji udostępnionych przez inne podmioty, o których mowa w art. 105 ustawy o pomocy społecznej.

 

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przyznawanie lub aktualizacja prawa do świadczeń opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w szczególności osobie, która została poddana kwarantannie w związku z podejrzeniem o zakażenie lub o chorobę zakaźną, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sprawowania opieki może nastąpić w szczególności na podstawie:

  1. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz
  2. dokumentów lub oświadczeń, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby ubiegającej się o świadczenie lub je otrzymującej lub od członków jej rodziny.

 

W związku z powyższym istotne jest, by składane pisma zawierały telefon kontaktowy.

 

Aktualne godziny pracy Ośrodka - od poniedziałku do piątku - od godziny 7.30 do 15.30.

 

Zarządzenie nr 16/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz rodzaju i form tych ograniczeń.

 

Załącznik w formie dokumentu PDF Spis teleadresowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

Załącznik w formie dokumentu PDF Rejony pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie